Jump to content


Photo
- - - - -

Teochew and Singaporean Hokkien Words


 • Please log in to reply
46 replies to this topic

#1 mrclub

mrclub

  Emperor (Huangdi 皇帝)

 • Supreme Scholar (Jinshi)
 • 2,802 posts
 • Gender:Male
 • Location:Singapore
 • Interests:Chinese Language/Dialects, history on China, Chinese Culture
 • Languages spoken:English, Mandarin, Singapore Teochew
 • Ethnic Groups or Race:Han Chinese (Teochew People)
 • Main Interest in CHF:
  Chinese Language
 • Specialisation / Expertise:
  Forummer

Posted 22 February 2010 - 03:42 AM

[[English]] - [[Teochew]] - [[Singapore Hokkien]]

Pronouns

I 我 (ua) - 我 (gu)
We - 俺 (nang) - 我人 (gu lng) <----Compare Taiwanese 阮 (gn)
You - 汝 (le) - 汝 (l -- is this a borrowing from Teochew ?) <----Compare Taiwanese 你 (l)
You-all - 恁人 (ning nang) - 恁人 (ln lng) <----Compare Taiwanese 恁 (ln)
He/She -伊 (i) - 伊 (i)
They - 伊人 (i nang) - 伊人 (i lng) <----Compare Taiwanese Posted Image(in)

Mine 我个 (ua kai) - 我的 (gu e)
Yours 汝个 (le kai) - 汝的 (l e)
Theirs 伊个 (i kai) - 伊的 (i e)

It/This 只個 (zi kai), 者個(ziah kai), 醬 (zio) - 這(tse) or 這个 (tsit )
That 許個 (he kai), 向個(hia kai), 向 (hio) - 彼(he) or 彼个 (hit )
Here 醬塊 (zio ko) - 這兜 (chit-tau) <-----Compare Taiwanese 遮 (tsia)
There 許塊 (he ko) - 彼兜 (hit-tau)

Where 底塊 (di ko) - 倒落 (to lo̍h) <---Compare Taiwanese 佗位 (t-uī)
Why 做呢 (zo ni) - 按怎 (n-chaⁿ)
Who 底珍 (di diang) - 啥人 (sinn-lng) or 啥(sinn)
What 乜個 (mek kai), 底個 (di kai) - 啥物 (sinn-mih) 
When - 底時 (di si) - 底時 (tī-s) or 當時(tang-s) Taiwanese
How - 做呢 (zo ni), 醬樣 (zio yio) - 按怎 (n-chaⁿ)

Prepositions

at/on/onto - to - 佇 (ti)
of - 个 (kai) - 的 (e)
into - 入去 (zi̍p-ke) - 入去 (li̍p--kh)
up - 起來 (ki-li) - 起來 (kh-li)
down - 落去 (lo̍h-ke) - 落去 (lo̍h--kh)
to- 去 (ke) - 去 (kh) or 予 (hōo)
till/until - 到 (ku) - 甲(kah) or 到 (ku) 
for - 為 (uī) - 為 (uī)
before - 以前 (i-zaiN), 之前 (ze-zaiN) - 進前 (tsn-tsng) or 以前 (-tsng) Taiwanese <--Compare Mandarin 之前
after - 之後 (ze-au) - 了後 (liu-āu) Taiwanese <---Compare Mandarin 之後
from - 對 (dui) - 對 (u)
near - 靠近 (khàu-keng), 附近 (hu-keng) - 倚 (u), 倚近(u-kīn), 近(kūn) or 附近( hū-kūn)
out/outside - 外口 (uā-khu) - 外口 (guā-khu), 外頭 (guā-thu)or 外面 (guā-bīn)
inside - lai-baiN - 內面 (lāi-bīn) or 內底(lāi-t)
with - kā, 掺 (tsham) - 共 (kā)or 參 (tsham)
opposite - 對面 (tu-mīn) - 對面 (tu-bīn)
above - meng-ding - 頂頭 (tng-thu)
since - ??? - 從 (tsng) <---Compare Mandarin 自從
below- 地下 (tī-ĕ) - 下底(ē-t)
regarding - ??? - 有關 (i-kuan)
according to - ??? - 根 據 (kun- k)


Conjunctions

and - 佮 (kā) - 佮 (kah) <---Compare Mandarin 和
or - 还是 (hua-si) - 抑是 (ia̍h-sī/ah-sī) Taiwanese <--Compare Mandarin 或
but - 但是 (tăn-si) - 但是 (tān-sī) Taiwanese <---Malay Loan word "tapi" is often used
so/thus/therefore - 所以 (so-i) - 所以 (so-) Taiwanese
although/though - 雖然 (sui-jiâng) - 雖然 (sui-lin)
if - 如果 (ru-kuáⁿ), 若是(nā-sī) - 若 (nā) or 若是 (nā-sī) <---Compare Mandarin 如果
unless - 除非 (tê-hui) - 除非 (t-hui) Taiwanese
because - 因為 (ing/eng-ûi) - 因為 (in-uī)
since/as - 既然 (k-jiâng) - 既然 (k-lin)
even if - 即使 (tsiak-sái) - 準做 (tsn-ts) Taiwanese <--- Compare Mandarin 即使/就算
or else - 若無(nā-b) - 若無(nā-b) Taiwanese <--Compare Mandarin 要不然
then/then and only then - 才 (tsiah) - 才 (tsiah)
In addition/also - ??? - 而且(l-tshinn)
again - 閣 (ko), 再来 (tsài-lai) - 閣 (koh) <----Compare Mandarin 又/再

not only..but also...- 唔但 (m-tăn)...还是 (hua-si) - 不但(put-tān) ....閣 koh...Taiwanese <---Compare Mandarin 不但..而且

on the contrary, instead - ??? - 反倒轉 (hun-t-tńg) Taiwanese <--Compare Mandarin 反而 Numerals, Numbers

Zero - 空 (kang) - 空 (khng)
One - 一 (ek, zek) - 一 (it, zit)
Two - 二 (ji) - 二 (li)
Three - 三 (sa) - 三 (sann)
Four - 四 (si) - 四 (si)
Five - 五 (ngo) - 五 (gōo)
Six - 六 (la'k) - 六 (la̍k)
Seven - 七 (cek) - 七 (tshit)
Eight - 八 (boih) - 八 (pueh)
Nine - 九 (kau) - 九 (ku)
Ten - 十 (za'p) - 十 (tsa̍p)

Both - 两 (nŏ) - 两 (neng)
Hundred - 百 (peh) - 百 (ba)
Thousand - 千 (caiN) - 千 (cing)
Ten Thousand - 万 (bhuang) - 万 (ban)
Hundred Million - 億 (ek) - 億 (ik)


Day, Time

Morning - 早起 (za-ki) - 早起 (ts-kh)
Noon/Mid-day - ĕ-ngou, tong-ngou - 中晝 (tiong-tu)
Afternoon - ĕ-kua - 下晡 (ē-poo)
Night - m-kua - 暗暝 (m-m)
Midnight - 半暝 (pua-m) - 半暝 (pua-mi)

Today - 今日 (kim-zit) - 今日 (kiann Lit)
Yesterday - 昨日 (za-zit) - 昨昏 (tsa̋ng)
The day before yesterday - zaiN-zit - 昨日 (tso̍h--li̍t)
Tomorrow - ma-zit - 明載 (mi-tsi)
The day after tomorrow - 後日 (au-zit) - 後日 (āu--li̍t)

Tomorrow Morning - ma-za-ki, ma-meng-ki - 明仔早起 (mi--ts-kh)
Tomorrow Night - ma-m - 明仔暗 (mi- m)
Yesterday Morning - za-meng-ki - 昨昏早起 (tsa̋ng ts-kh)
Yesterday Night - 昨暝 (za-m) - 昨昏暝 (tsa̋ng m)


Feelings

Happy - 欢喜 (hua-hi) - 歡喜 (huann-h) or 快樂 (khuai-lok)
Angry - pu-hué, pu-seⁿ-tok, ki - 受氣 (siūnn-kh)
Sad - 伤心 (siang-sim) - 傷心 (siong-sim)
Disappointed - 失望 (sek-mo) - 失望 (sit-bōng)

Comfortable- 舒服 (su-hôk) - 爽 (sng) <---Compare Taiwanese 快活 khunn-ua̍h
Uncomfortable - 未舒服 (buē su-hôk) - 袂爽 (beh sng) <--Compare Taiwanese 艱苦 kan-kho

Painful - 痛苦 (tia-kou) - 痛苦 (thng-kho)
Nervous - 緊張 (kin-tio) - 緊張 (kn-tiunn)

Tired - 无精神 (bo tseng-seng) - 忝(thim) <---Compare Mandarin 累
Relaxed - 輕鬆 (kheng/khing-song/sang) - 輕鬆 (khin-sang)


Basic Greetings

Hello! - 汝好 (le ho) - 食飽未? (chia̍h-ph bē) <---Compare Taiwanese 你好 (l-h)
How're you ? - 汝好無 (le ho bo ?) - 好無? (h b)
Thank you - 感謝 (kam-sia) - 感謝 (km-siā) <---Compare Taiwanese 多謝 (to-siā)
Sorry - 對唔住 (dui-m-tshu) - 歹势 (phi- s)
Goodbye - 再见 (zai-kin) - 再會 (tsi huē) Taiwanese
You welcome - 免客氣 (miang keh-ki) - 免客氣 (bin kheh-kh )Taiwanese

Good Morning - 早 (za) - 早 (ts) <---Compare Taiwanese Posted Image早 (gu-ts)
Good Afternoon - ??? - 午安 (gōo an) Taiwanese
Good Night - ??? - 晚安 (bun an) Taiwanese

Yes - 对 (dui) - 著 (tio̍h) <---Need to verify
No - 唔对 (m-dui) - 毋著 (m̄-tio̍h)/ 無著 (b-tio̍h) <---Need to verify
Can - oi sai - 會使 (ē si)
Cannot 未使 (buē sai) - 袂使 (bē si)

Know - oi hiao, bak - 知影 (tsai-inn) 
Don't Know - bue hiao, m-bak - 毋知 (m̄ -tsai)
Know or not ? - oi-a-bue ? - 知影無? (tsai-inn bo)


Animals

Fish - 鱼 (hê) - 魚 (h)
Toad - 蛤 (ka-po) - 螿蜍 tsiunn-ts <----Compare Mandarin:蟾蜍 (chan chu)
Frog- 水雞 (tsúi-koi) - 蛤仔 (kap-) or 水雞 (tsu-kue)
Cat - 貓 (ngiau) - 貓 (niau)
Elephant - ??? - 象 (tshiūnn)
Lion - 獅 (sai) - 獅 (sai)
Leopard - 豹 (pà) - 豹(p)
Bird - 鳥 (tsiu) - 鳥 (tsiu)
Eagle - 老鷹 (lau-eng) - 覓鴞 (bā-hio̍h) Taiwanese <---Compare Mandarin: 老鷹
Insect - 蟲 (thâng) - 蟲豸 (thng-thuā) Taiwanese <--Compare Mandarin: 昆蟲
Cockroach - ka-zuah - 虼蠽 ka-tsua̍h <---Compare Mandarin 蟑螂
Housefly - 胡蠅 (ho-sîng) - 胡蠅 (ho-sn)<--Compare Mandarin 蒼蠅
Mosquito - 蠓 (mang) - 蠓 (bng) <--Compare Mandarin 蚊子
Bee - 蜂 (phang) - 蜂 (phang)

12 Zodiacs

Rat/Mouse - 鳥鼠 (niu-ci) - 鼠(tsh) or 鳥鼠 (niu-tsh)
Cow - 牛 (gu) - 牛 (g)
Tiger - 虎 (hou) - 虎 ho
Rabbit - 兔 (thou) - 兔 (tho)
Dragon - 龍 (leng) - 龍 (lng)
Snake - 蛇 (tsu) - 蛇 (tsu)
Horse - 馬 (b)- 馬 (b)
Goat - 羊 (iôⁿ) - 羊 (inn)
Monkey - 猴 (ku) - 猴 (ku)
Chicken - 雞 (koi) - 雞 (kue)
Dog - 狗 (ku) - 狗 (ku)
Pig - 豬 (te) - 豬 (ti)


Location/Direction

on top meng ding - 佇頂頭 (ti tng-thu) Taiwanese
at the bottom - 地下 (tī-ĕ) - 佇下跤 (ti ē-kha) Taiwanese
in front - 头前 (to tau-zaiN) - 佇頭前 (ti thu-tsng) Taiwanese
at the back - 后尾 (to hau-bue) - 佇後尾 (ti āu-bue)

on the left - 倒手爿 (to-chiu-paiN) - 佇倒爿(ti t-png) Taiwanese
on the right - 正手爿 (ziah-chiu-paiN) - 佇正爿 (ti tsinn-png) Taiwanese
go to the left - 去倒手 (ke to-chiu) - 去倒爿(khi t-png)
go to the right - 去正手 (ke ziah-chiu) - 去正爿 (khi tsinn-png)
turn left - 彎倒手(uang to-chiu) - 彎去倒爿(uan khi t-png)Taiwanese
turn right - 彎正手 (uang ziah-chiu) - 彎去正爿 (khi tsinn-png)Taiwanese

go straight - 直直行 (tek tek kia) - 直直行 (ti̍t-ti̍t kinn) Taiwanese
walk from here - 对酱塊行 (dui zio ko kia) - 對這兜行 (u chit-tau kinn) Taiwanese

in the north - 北爿/方 (pak-paiN/hng) - 佇北爿 (ti pak-png)Taiwanese
in the south - 南爿/方 (nam-paiN/hng) - 佇南爿(ti nam-png)<---Need to verify as this is based on Taiwanese
in the east - 東爿/方(tang-paiN/hng)- 佇東爿 (ti tang-png)Taiwanese
in the west - 西爿/方 (sai-paiN/hng) - 佇西爿 (ti sai-png) <---Need to verify as this is based on Taiwanese


Family Members

man ta bou - 查埔人 (tsa-poo-lng)
woman za bou- 查某人 (tsa-bo-lng)
boy/son ta bou kia - 查埔囝 (tsa-poo kinn)
girl/daughter zau kia - 查某囝 (tsa-bo kinn)
children - 囝 (kia) - 囝 (kinn)
Siblings - 兄弟姐妹 (hia di ze muĕ) - 兄弟姐妹 (hiann-tī-ts-muē)
adult - 大人 (tua-nang) - 大人 (tuā-lng)
grandchildren - 孫 (sun) - 孫仔(sun-)

father - 父 (pe) - 爸 pah <---Need to verify as this is based on Taiwanese
mother - 母 (bo), ah ai, ai - 媽 ma <---Need to verify as this is based on Taiwanese
Paternal grandfather - 阿公 (a-kong) - 阿公 (a-kong)
Paternal grandmother - 阿嬤 (a-ma), 嬤嬤 (ma-ma) - 阿嬤 (a-m)
Maternal grandfather 外公 (uā-kong) - 外公 (guā-kong)
Maternal grandmother 外嬤 (uā-ma) - 外嬤 (guā-ma)
Paternal great-grandmother 老嬤 (lau-ma) - 阿祖 (a-tso) 

father's elder brothers - 阿伯 (a-pe) - 阿伯 (a-peh)
wife of father's elder brothers - 阿姆 (a-m) - 阿姆 (a-ḿ)
father's younger brothers - 阿叔 (a-zek) - 阿叔 (a-tsik)
wife of father's younger brothers - 阿嬸 (a-sim) - 阿嬸 (a-tsm)
father's sisters - 阿姑 (a-kou) - 阿姑 (a koo)
husband of father's sisters - 阿丈 (a-tio) - 姑丈 (koo-tiūnn)

mother's brothers - 阿舅 (a-ku) - 阿舅 (a-kū)
wife of mother's brothers - 阿妗 (a-kim) - 阿妗 (a-kīm) 

mother's sisters - 阿姨 (a-i) - 阿姨 (a-)
husband of mother's sisters - 姨丈 (i-tio) - 姨丈 (-tiūnn)

grandfather's elder brothers - ??? - 伯公 (peh-kong)
grandfather's younger brothers - 老叔 (lau-zek) - 叔公 (tsik-kong)
grandfather's sisters - 老姑 (lau-kou) - 姑婆 (koo-p)

grandmother's brothers - ??? - 舅公(kū-kong)
grandmother's sisters - 老姨 (lau-i) - 姨婆 ( - p)

Places

Place - 地点 (di-diam) - 所在 (so-tsāi) or 兜 (tau)
School - 学堂 (ot-teng) - 学堂 (o̍h-tn̂g) <---Compare Taiwanese 學校 (ha̍k-hāu)
Temple - 廟 (biō) - 廟 (biō)
Hospital - 老君厝 (lai gun chu), 医院 (ui-i) - 老君厝 (loo gun chu) <---Compare Taiwanese 病院 (pēnn-īnn)
Police Station - 警局 (keng-kek), mata chu - 警察局 (kng-tshat-kio̍k) Taiwanese <----"Mata 厝" is very commonly used, whereby "mata" is a Malay loan word
Museum - ??? - 死景 (s-kng) <---Compare Taiwanese 博物館 (Phok-bu̍t-kan)
Zoo - ??? - 外景(guā kng)<---Compare Taiwanese 動物園 (tōng-bu̍t-hn̂g)
Church - 教堂 (ka-tng) - 禮拜堂 (l-pi-tn̂g) or 教堂 (ku tn̂g)
Mosque - 回教堂 (huê ka-tng) - 回教堂 (hu ku tn̂g)
Shop - 店 (tiàm) - 店 (tim)
Shopping Center - 百貨公司 (peh-huè kong-si) - 百貨公司 (pah-hu kong-si)
Hotel - 酒楼 (tsiú-lau), 酒店 (tsiú-tiàm) - 客棧 (kheh-tsn) or 飯店 (pn̄g-tim)
Swimming Pool - 泅水池 (si-tsu te) - 泅水池 (si-tsu t) <---Compare Mandarin 游泳池

Profession

Doctor - 老君 (lau gun), 医生 (ui-seng) - 老君 (loo gun) <--- Compare Taiwanese 醫生 (i-sing)
Nurse - 護士 (hŭ-sĕ) - 護士 (hōo-sū) <---The English loan word "missy" is often used.
Government - 政府 (tseng-hu) - 政府 (tsng-h)
Lawyer - 律師 (luk-sĕ) - 律師 (lu̍t-su)
Judge - 法官 (huap-kuan) - 法官 (huat-kuann)
Craftsman - 師傅 (sĕ-hu) - 師傅 (sai-hū)
Businessman - 生理人(seng-li-nang) - 生理人(sing-l-lng) <---Compare Mandarin 生意人
Teacher - 先生 (sin-seⁿ) - 老師 (lāu-su)
Professor- 教授 (k-siŭ)- 教授 (ku-siū)
Student - 學生 (ha̍k-seng) - 學生 (ha̍k-sing)
Engineer/Technicians - 工程師 (kang-thêng-sĕ) - 工程師 (kang-tng-su) or 技師 (ki-su)
Accountant - 會計師 (huĕ-kòi-sĕ) - 會計師 (huē-k su)


Weather
Hot - 热 (juah), 烧 (sio) - 熱 (lua̍h) , 燒 (sio)
Cold - 寒 (kuâⁿ) - 寒 (kunn)
Rain - 落雨 (loh hou) - 落雨 (lor hor)
Big rain - 落大雨 (loh tua hou) - 落大雨 (lor tua hor)
Snow - 落雪 (loh soh) - 落雪 (lo̍h-seh)
Windy - 起风 (ki huang) - 起風 (kh-hong) Taiwanese
Overcast - 阴暗 (im-am) - 烏陰 (oo-im) Taiwanese
Sky turns very dark (indication of big rain) - 天要塌落来 (ti ai ta'p loh lai) - 烏陰天 (oo-im-thinn) Taiwanese
Lightning - 雷公(lu-kong)- 霆雷公(tn-lu-kong) Taiwanese

Sky
Sun - 太阳 (tai yang), 日頭 (zi̍t-thu) - 日頭 (li̍t-thu) Taiwanese
Moon - 月 (guêh) - 月娘 (gue̍h-ni)Taiwanese
Clouds - 云 (ûng) - 云 (n) Taiwanese
Star - 星星 (ci-ci) - 星 (tshenn)Taiwanese


Food/Eating

eat - 食 (ziah) - 食(chia̍h)

breakfast - 早餐 (za-cang) - 早頓 (ts-tǹg)
lunch - 午餐 (ngou-cang) - 中晝頓 (tiong-tu-tǹg)
dinner - 晚餐 (mng-cang) - 暗頓 (m-tǹg)

Have breakfast - 食早餐 (ziah za-cang) - 食早頓 (chia̍h ts-kh tǹg)
Have lunch - 食午餐 (ziah ngou-cang) - 食中晝頓 (chia̍h tiong-tu tǹg)
Have dinner - 食晚餐 (ziah mng-cang) -食暗頓 (chia̍h m-tǹg) 

Radish - 菜头 (chai-tau) - 菜头 (chai-tau)
rice - 飯 (png) - 飯 (png)
Drink Tea - 食茶 (ziah-te) - 啉茶 (lim-te)
Porridge/Congee - 糜 (mue) - 糜 (ber) <---Compare Taiwanese 糜 (mue or be)
Meat - 肉 (nek) - 肉 (bak)
Vegetable - 菜 (chai) - 菜 (chai)
Egg - 卵 (nn̆g) - 卵 (nn̄g)
Soup - 湯 (thng) - 湯 (thng)

Cooking - 煮食 (ze-ziah) - 煮食 (ts-tsia̍h)
Boil Water - pu-tsui - 滾水 (kn- tsu)

bowl - 碗 (uáⁿ) - 碗 (unn)
plate - 盤 (puâⁿ) - 盤 (punn)
pot - 鼎 (tiáⁿ) - 鼎 (tinn) <---Compare Mandarin 鍋子

chopsticks - 箸 (tē/tu) - 箸 (tī) <----Compare Mandarin 筷子
spoon - 湯匙 (thng-sî) - 湯匙 (thng-s)
fork - 攕 (tshi) - 攕仔 (tshim-) <---Compare Mandarin 叉子
knife - 刀 (to) - 刀 (to)
ladle - ??? - 杓仔 (sia̍h-) <---Compare Mandarin 勺子 (shao zi)


Fruits

Fruit - 水果 (tsu-kue) - 水果 (tsu-k) or 果子 (k-ts) Taiwanese 
Watermelon - 西瓜 (sai-kue) - 西瓜 (si-kue)
Papaya - ni-kue - 木瓜 (bo̍k-kue)
Honey Dew - 蜜瓜 (mî-kue) - 嘉寶瓜 (ka-p-kue)
Apple - 苹果 (pheng-kué) - 蘋果 (phōng-k)
Orange - chi'am - 柑仔 (kam-) Taiwanese 

Common verbs, nouns and phrases

am/is/are - 是 (si) - 是 (sī)
have/has/had - 有 (ū) - 有 (ū)
do not have - 無 (b) - 無 (b)
do not - 勿 (mai) - 莫 (mi)
have/has/had not - 还未 (hua-buē)- 猶未 (ah-bē)

Want to - ai - 愛 (ai)
should - 應該 (eng-kai) - 應該 ing-kai Taiwanese
must - 一定 (zek-tia) - 愛 (ai) or 一定 (it-tīng )
Talk/Speak/Say - 呾 (da) - 講 (kong)
See/View/Watch - 睇 (toi) - 看 (kua)

Oh I see/in this way/So - 醬生 (zio se), 酱样 (zio yio) - 按呢款 (n-ne-khan)
How much? - 幾箍 kui kou (in Chaoshan, it will be 几个钱 kui kai zi) - 幾箍 (kui kho)
How is it possible? - 有影无 (wu-ia-bo ?) - Mana 會使? (mana ē si) <---- "mana" is Malay loan word, compare the use of 哪會使 (n e si) in Taiwanese
It depends - ai-toi - 愛看款 (ai khunn-khun) Taiwanese

go to - 去 (ke)- 去 (kh)
live - kia - 徛 (khiā)
pull - ??? - 搝 (gi)
same - 平(平)样 (pe-pe yio) - 相 Posted Image(sio siāng) 
put - 放 (pang) - 放 (png)
take - gia - 攑 (gia̍h)
help - 帮忙 (pang mang), 救命 (kiu mia), sio-hu - 鬥跤手 (tu-kha-chhi)
wash - 洗 (soi) - 洗 (s)
faster - meh meh - ka-kin
Catch - 掠 (liah) - 掠 (liah)
House - 厝 (chu) - 厝 (chu)
Shirt - 衫 (sa) - 衫 (sann)
Bathe - zang-ek - zang-zui <-- 洗身軀 (se-seng-khu) Taiwanese
Punch mao - 揍(bok)
("mao" is usually used in this way --> mao nŏ liap hor le --> Give you 2 punches)
Slap pong - 搧喙 Posted Image(sin-tshu-phu) Taiwanese
("pong" is usually used in this way --> pong nŏ e hor le --> Give you 2 slaps)
For real 有影 (wu-ia) - 有影(u-iann)
No way 无影 (bo-ia) - 無影(bo-iann)

things - 物件 (muêh-kia) - 物件 (mi̍h-kiānn)
soap - sap-bun, beh-io - 雪文(sap-bn)
bank - 銀行 (ngeng-hang) - 銀行 (gn-hng)
banknotes - 纸字 (zua-ji) - 纸字 (choa-li)/銀票 (gn-phi) <---Compare Mandarin 鈔票
coins - tong-kia - 銀角仔(gn-kak-) <---Compare Mandarin 硬幣
small change - ??? - 散票 (sunn-phi) or 零星 (ln-san) <---Compare Mandarin 零錢/散錢
book - 书 (ze) - 册 (c)

beautiful girl - ngia za bou - 俏母 (tshio b)
boss - 头家 (tau-keh) - 頭家 (thau-ke)

no problem - 无相干 (bo siang-kan), 無問題 (bo mn̄g-toi) - 無問題 ( bo būn-t)
I like - 我合 (ua-hap) - 我愛 (gua-i) <---Compare Taiwanese 佮意 (kah-)
I don't like - ua m-hap - 我無愛 (gua-bo-i)
Hogging the phone - 煲电话粥 (bou-tien-ue-tsok) - ???

Common Adjectives (Description)

beautiful - 雅 (ngia) - 媠 (su)

handsome - Siau sheng - 緣投 (ian-tu)
ugly - bai - Posted Image(bi) Taiwanese

heavy - 重 (dang) - 重 (tāng)
light - 輕 (keng)- 輕 (khin)

clever - 聰明 (chong-meng) - 巧 (khiu) or 聰明 (tshong-bng)
stupid - 戇 (gōng), bet ying - 戇 (gōng)

hardworking - 努力 (noh lak), 用功 (eng-kong), 勤劳 (keng-lau) - 努力 (lo-li̍k)
lazy - chao-tua, b'eng-tua - 貧惰 (pn-tuānn)

big - 大 (tua) - 大 (tuā)
small - 細 (soi) - 細 (s)

tall - 懸 (kûiⁿ) - 懸 (kun) Taiwanese
short - 矮 (ói) - 矮 () Taiwanese

fat - 肥 (pûi) - 肥 (pu)
thin/skinny - san - 瘦 (sn)

hard - 硬 (ngĕⁿ), kiak, doi - Posted Image(tīng)
soft - 軟 (nńg), nap - 軟 (nńg)

thick - 厚 (kău) - 厚 (kāu)
thin - 薄 (po̍h) - 薄 (po̍h)

a little - 淡薄 (tām-po̍h) - 淡薄 (tām-po̍h)
less/little - 少 (tsi) - 少 (tsi)
more/many - zoi - 濟 (tsē)

rich - 有钱 (u-tsîⁿ), 富 (pu) - 有 lui (u lui) <---"lui" is a Malay loan word. Compare Taiwanese 好額 (h-gia̍h) or 有錢 (u tshinn)
poor - 无钱 (bo-tsîⁿ), khiau, 穷 (kiong) - 無 lui (bo lui) <---"lui" is a Malay Loan word. Compare Taiwanese 貧窮 (pn-kng) or 散 (sn)


Vulgars (please remove this if it is inappropriate. thanks)

Motherf***** - pu-bo/pu-nia-bo/pu-le-lau-bo - 姦汝娘 (kn-ln-ni)
f**** - ??? - 汝娘的 (ln-ni e)
dam**** - 我父 ! (ua-pe !)- 該死啊!(kai-s a)
eat sh**** - 食屎 (ziah-sai) - 食屎 (chia̍h si)
very - 真 (jin) - 死爸 (si-peh)
death (like cursing people) - khŏng-kha-khiu - ???

Cry Father Cry Mother - kau-pe-kau-bo - 哭父苦母 (kau-pe-kau-bu)

dick/penis - ji lan, gu jiao - Posted Image鳥 (lān- tsiu) <---Mandarin 陰莖
scrotum - ??? - Posted Image脬 (lān-pha) <---Mandarin 陰囊

vulva/pus***y - ji chia - 膣屄 (tsi-bai) <--Mandarin 陰戶
smelly pus**y/c*** - chao ji chia - 臭膣屄 (tshu tsi-bai)


Consonant/Vowel Shift
[[Teochew]] - [[Singapore Hokkien]] - [[Chinese]]

-ue -ē change
bue - bē - 未
cue - cē - 寻
pue - pē - 飞
hue - hē - 火
gue - gē - 过

-ou -or change
lou - lor - 路
hou hor 雨

zo - zē/zeh 坐
zo zē/zue 作/做

m- b- change
mak bak 目
mang bang 梦
min - bin - 面
man - ban - 慢


DISCLAIMER
Do help me look for mistakes under Teochew section
Shantou Skyline (汕头市的天际线)
Posted Image

#2 General_Zhaoyun

General_Zhaoyun

  Grand Valiant General of Imperial Han Army

 • Owner
 • 12,286 posts
 • Gender:Male
 • Location:Singapore (Taiwanese/Singapore Permanent Resident)
 • Interests:Chinese History, Chinese Philosophy and Religion, Chinese languages, Minnan/Taiwanese language, Classical Chinese, General Chinese Culture
 • Languages spoken:Mandarin, Taiwanese (Hokkien), English, German, Singlish
 • Ethnic Groups or Race:Han Chinese (Taiwanese Hoklo)
 • Main Interest in CHF:
  General Chinese Culture
 • Specialisation / Expertise:
  Chinese Language, History and Culture

Posted 22 February 2010 - 11:55 AM

Hello guys :) Maybe we can compile a list of differences between Teochew and Singapore Hokkien ? :)


I've already added the list for common words used for Singaporean Hokkien. Please add the Teochew words in between " - - "

Note that my Hokkien is predominantly based on Taiwanese, and it might differ from real words used in Singaporean Hokkien. Can someone please check the list, comment and make sure it's correct, so that I can update the list?
Posted ImagePosted Image

"夫君子之行:靜以修身,儉以養德;非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠。" - 諸葛亮

One should seek serenity to cultivate the body, thriftiness to cultivate the morals. If you are not simple and frugal, your ambition will not sparkle. If you are not calm and cool, you will not reach far. - Zhugeliang

#3 mrclub

mrclub

  Emperor (Huangdi 皇帝)

 • Supreme Scholar (Jinshi)
 • 2,802 posts
 • Gender:Male
 • Location:Singapore
 • Interests:Chinese Language/Dialects, history on China, Chinese Culture
 • Languages spoken:English, Mandarin, Singapore Teochew
 • Ethnic Groups or Race:Han Chinese (Teochew People)
 • Main Interest in CHF:
  Chinese Language
 • Specialisation / Expertise:
  Forummer

Posted 22 February 2010 - 07:07 PM

I've already added the list for common words used for Singaporean Hokkien. Please add the Teochew words in between " - - "

Note that my Hokkien is predominantly based on Taiwanese, and it might differ from real words used in Singaporean Hokkien. Can someone please check the list, comment and make sure it's correct, so that I can update the list?


No worries. I only update the Teochew part.
As for the Hokkien part, need Singapore Hokkien speakers to correct for us

One thing -- there are some special words used for Teochew which I don't know...So, lets see for the results first.
Shantou Skyline (汕头市的天际线)
Posted Image

#4 General_Zhaoyun

General_Zhaoyun

  Grand Valiant General of Imperial Han Army

 • Owner
 • 12,286 posts
 • Gender:Male
 • Location:Singapore (Taiwanese/Singapore Permanent Resident)
 • Interests:Chinese History, Chinese Philosophy and Religion, Chinese languages, Minnan/Taiwanese language, Classical Chinese, General Chinese Culture
 • Languages spoken:Mandarin, Taiwanese (Hokkien), English, German, Singlish
 • Ethnic Groups or Race:Han Chinese (Taiwanese Hoklo)
 • Main Interest in CHF:
  General Chinese Culture
 • Specialisation / Expertise:
  Chinese Language, History and Culture

Posted 22 February 2010 - 09:08 PM

One thing -- there are some special words used for Teochew which I don't know...So, lets see for the results first.


I wonder if there is any Mandarin-Teochew dictionary (edited by Teochew experts from China) from Chinese bookstores. If you don't know the Teochew word, you can simply think of the Mandarin word and then look up its Teochew equivalent in the dictionary.

I have 3 Hokkien dictionaries, one of which is a Mandarin-Hokkien dictionary. But my primary source for learning the common standard Chinese characters used in Taiwanese and increasing my Taiwanese vocabulary is the online Taiwanese dictionary (by Taiwan's ministry of education) at http://twblg.dict.edu.tw/tw/index.htm . You can input the Mandarin word and then find out the equivalent Taiwanese word.
Posted ImagePosted Image

"夫君子之行:靜以修身,儉以養德;非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠。" - 諸葛亮

One should seek serenity to cultivate the body, thriftiness to cultivate the morals. If you are not simple and frugal, your ambition will not sparkle. If you are not calm and cool, you will not reach far. - Zhugeliang

#5 sunflower1

sunflower1

  Grand Mentor (Taishi 太师)

 • Master Scholar (Juren)
 • 414 posts
 • Gender:Male
 • Main Interest in CHF:
  Chinese History
 • Specialisation / Expertise:
  none

Posted 22 February 2010 - 09:28 PM

[[English]] - [[Teochew]] - [[Singapore Hokkien]]

Pronouns
How're you ? - le ho mo ? - 好無? (hó bô)


My version of Teochew will say Le ho bo ? Le ho mo sounds hakka.

handsome - ??? - 緣投 (ian-tâu)
my teochew term for handsome is Siau sheng

Edited by jullian_bei, 22 February 2010 - 09:30 PM.


#6 mrclub

mrclub

  Emperor (Huangdi 皇帝)

 • Supreme Scholar (Jinshi)
 • 2,802 posts
 • Gender:Male
 • Location:Singapore
 • Interests:Chinese Language/Dialects, history on China, Chinese Culture
 • Languages spoken:English, Mandarin, Singapore Teochew
 • Ethnic Groups or Race:Han Chinese (Teochew People)
 • Main Interest in CHF:
  Chinese Language
 • Specialisation / Expertise:
  Forummer

Posted 23 February 2010 - 06:49 AM

I wonder if there is any Mandarin-Teochew dictionary (edited by Teochew experts from China) from Chinese bookstores. If you don't know the Teochew word, you can simply think of the Mandarin word and then look up its Teochew equivalent in the dictionary.

I have 3 Hokkien dictionaries, one of which is a Mandarin-Hokkien dictionary. But my primary source for learning the common standard Chinese characters used in Taiwanese and increasing my Taiwanese vocabulary is the online Taiwanese dictionary (by Taiwan's ministry of education) at http://twblg.dict.edu.tw/tw/index.htm . You can input the Mandarin word and then find out the equivalent Taiwanese word.


Mandarin-Teochew Dictionary ? I think there is. Maybe I have to go Bras Basah Complex to find.

My version of Teochew will say Le ho bo ? Le ho mo sounds hakka.

handsome - ??? - 緣投 (ian-tu)
my teochew term for handsome is Siau sheng


Thank you for your contribution :)
Shantou Skyline (汕头市的天际线)
Posted Image

#7 General_Zhaoyun

General_Zhaoyun

  Grand Valiant General of Imperial Han Army

 • Owner
 • 12,286 posts
 • Gender:Male
 • Location:Singapore (Taiwanese/Singapore Permanent Resident)
 • Interests:Chinese History, Chinese Philosophy and Religion, Chinese languages, Minnan/Taiwanese language, Classical Chinese, General Chinese Culture
 • Languages spoken:Mandarin, Taiwanese (Hokkien), English, German, Singlish
 • Ethnic Groups or Race:Han Chinese (Taiwanese Hoklo)
 • Main Interest in CHF:
  General Chinese Culture
 • Specialisation / Expertise:
  Chinese Language, History and Culture

Posted 23 February 2010 - 09:30 AM

Mandarin-Teochew Dictionary ? I think there is. Maybe I have to go Bras Basah Complex to find.


I recommend 友誼書齋 located at #03-07, 3rd floor of Bras Basah. See http://www.yuyi.com.sg/contact_us.php . Do also try the Chinese bookstores opposite Singapore National Library (for e.g. 草根書室 see http://v1.cipping.ne...roots-book-room ), as I bought my Hokkien dictionaries there.

You might want to consider this Mandarin-Teochew Dictionary which I've found online:

新潮汕字典 (普通话潮州话对照)


ISBN:9787218060644 , Published by :广东省出版集团,广东人民出版社

See
http://www.amazon.cn.../dp/B001PO5T1A#
Posted ImagePosted Image

"夫君子之行:靜以修身,儉以養德;非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠。" - 諸葛亮

One should seek serenity to cultivate the body, thriftiness to cultivate the morals. If you are not simple and frugal, your ambition will not sparkle. If you are not calm and cool, you will not reach far. - Zhugeliang

#8 mrclub

mrclub

  Emperor (Huangdi 皇帝)

 • Supreme Scholar (Jinshi)
 • 2,802 posts
 • Gender:Male
 • Location:Singapore
 • Interests:Chinese Language/Dialects, history on China, Chinese Culture
 • Languages spoken:English, Mandarin, Singapore Teochew
 • Ethnic Groups or Race:Han Chinese (Teochew People)
 • Main Interest in CHF:
  Chinese Language
 • Specialisation / Expertise:
  Forummer

Posted 23 February 2010 - 07:11 PM

I recommend 友誼書齋 located at #03-07, 3rd floor of Bras Basah. See http://www.yuyi.com.sg/contact_us.php . Do also try the Chinese bookstores opposite Singapore National Library (for e.g. 草根書室 see http://v1.cipping.ne...roots-book-room ), as I bought my Hokkien dictionaries there.

You might want to consider this Mandarin-Teochew Dictionary which I've found online:

新潮汕字典 (普通话潮州话对照)


ISBN:9787218060644 , Published by :广东省出版集团,广东人民出版社

See
http://www.amazon.cn.../dp/B001PO5T1A#


Thank you. I will check out Bras Basah next week.

Well, I adding some Teochew terms to the list. Maybe you can add in their Hokkien terms ?
Shantou Skyline (汕头市的天际线)
Posted Image

#9 General_Zhaoyun

General_Zhaoyun

  Grand Valiant General of Imperial Han Army

 • Owner
 • 12,286 posts
 • Gender:Male
 • Location:Singapore (Taiwanese/Singapore Permanent Resident)
 • Interests:Chinese History, Chinese Philosophy and Religion, Chinese languages, Minnan/Taiwanese language, Classical Chinese, General Chinese Culture
 • Languages spoken:Mandarin, Taiwanese (Hokkien), English, German, Singlish
 • Ethnic Groups or Race:Han Chinese (Taiwanese Hoklo)
 • Main Interest in CHF:
  General Chinese Culture
 • Specialisation / Expertise:
  Chinese Language, History and Culture

Posted 24 February 2010 - 12:43 AM

Thank you. I will check out Bras Basah next week.

Well, I adding some Teochew terms to the list. Maybe you can add in their Hokkien terms ?


I've already updated the list and add in some more words. Please add in the Teochew equivalent.

Also, I've corrected some mistakes of yours:

万 should be 10,000 (ten thousand), not million

Million = 一百万 (1,000,000)

亿 = 一万万 = 100 million = 100,000,000

Billion = 十亿 = 1,000,000,000

Note that we are not used to Chinese numerical system, because we are educated in English number system. But it's actually very easy to learn the Chinese numerical system. The English number system uses "3 zeros" (000) to divide the numbers into thousands, millions, billions, trillions etc. But the Chinese number system uses "4 zeros" (0000) to divide the numbers into 万, 亿 and 兆 .

For e.g.

一万 = first four zeros = 1,0000 = 10,000 (ten thousand)

一亿 = add four more zeros (total 8 zeros) = 1,0000,0000 = 100,000,000 (one hundred million)

一兆 = add four more zeros (total 12 zeros) = 1,0000,0000,0000 = 1,000,000,000,000 (one trillion)

Note that 兆 can also mean 'mega' or "1 million" in modern technology terms. I sometimes get confused whenever I go to China, because they use the Chinese numerical system..but now, I'm ok.
Posted ImagePosted Image

"夫君子之行:靜以修身,儉以養德;非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠。" - 諸葛亮

One should seek serenity to cultivate the body, thriftiness to cultivate the morals. If you are not simple and frugal, your ambition will not sparkle. If you are not calm and cool, you will not reach far. - Zhugeliang

#10 sunflower1

sunflower1

  Grand Mentor (Taishi 太师)

 • Master Scholar (Juren)
 • 414 posts
 • Gender:Male
 • Main Interest in CHF:
  Chinese History
 • Specialisation / Expertise:
  none

Posted 24 February 2010 - 01:15 AM

and in Teochew my known term for 1 million (1,000,000) is zek tiao. similar to hakka, jit tiao.

#11 mrclub

mrclub

  Emperor (Huangdi 皇帝)

 • Supreme Scholar (Jinshi)
 • 2,802 posts
 • Gender:Male
 • Location:Singapore
 • Interests:Chinese Language/Dialects, history on China, Chinese Culture
 • Languages spoken:English, Mandarin, Singapore Teochew
 • Ethnic Groups or Race:Han Chinese (Teochew People)
 • Main Interest in CHF:
  Chinese Language
 • Specialisation / Expertise:
  Forummer

Posted 24 February 2010 - 01:24 AM

Our list is expanding fast
:)

and in Teochew my known term for 1 million (1,000,000) is zek tiao. similar to hakka, jit tiao.


Hmm, not sure about this.
For me, I would say it as 一百万 zek peh bhuang

Under "Vulgars" section, you know any of them in Teochew ?
I hardly know any vulgars of Teochew

Maybe you can help me complete the rest (under Teochew column) which I am not sure of ?

Hmm, how come the list doesn't seem to be updated even though I added some things ?

Edited by mrclub, 24 February 2010 - 01:58 AM.

Shantou Skyline (汕头市的天际线)
Posted Image

#12 General_Zhaoyun

General_Zhaoyun

  Grand Valiant General of Imperial Han Army

 • Owner
 • 12,286 posts
 • Gender:Male
 • Location:Singapore (Taiwanese/Singapore Permanent Resident)
 • Interests:Chinese History, Chinese Philosophy and Religion, Chinese languages, Minnan/Taiwanese language, Classical Chinese, General Chinese Culture
 • Languages spoken:Mandarin, Taiwanese (Hokkien), English, German, Singlish
 • Ethnic Groups or Race:Han Chinese (Taiwanese Hoklo)
 • Main Interest in CHF:
  General Chinese Culture
 • Specialisation / Expertise:
  Chinese Language, History and Culture

Posted 24 February 2010 - 02:04 AM

I wonder what the Chinese character for Singaporean Hokkien vulgar word "Na Beh/Na Bu" is. I'm not sure what it actually mean.

My guess is that "Na Beh" is the corrupted version of "Nia Peh 娘爸" (mother and father), while "Na Bu" is the corrupted version of "Nia Bu 娘母" (mother)

For example,

"Kan Ni Na Bu" - Kan Lin Nia Bu 姦汝娘母 (f*** your mother)

"Kan Ni Na Beh" - kan Lin Nia Peh 姦汝娘爸 (f*** your mother and father)
Posted ImagePosted Image

"夫君子之行:靜以修身,儉以養德;非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠。" - 諸葛亮

One should seek serenity to cultivate the body, thriftiness to cultivate the morals. If you are not simple and frugal, your ambition will not sparkle. If you are not calm and cool, you will not reach far. - Zhugeliang

#13 mrclub

mrclub

  Emperor (Huangdi 皇帝)

 • Supreme Scholar (Jinshi)
 • 2,802 posts
 • Gender:Male
 • Location:Singapore
 • Interests:Chinese Language/Dialects, history on China, Chinese Culture
 • Languages spoken:English, Mandarin, Singapore Teochew
 • Ethnic Groups or Race:Han Chinese (Teochew People)
 • Main Interest in CHF:
  Chinese Language
 • Specialisation / Expertise:
  Forummer

Posted 24 February 2010 - 02:09 AM

I wonder what the Chinese character for Singaporean Hokkien vulgar word "Na Beh/Na Bu" is. I'm not sure what it actually mean.

My guess is that "Na Beh" is the corrupted version of "Nia Peh 娘爸" (mother & father), while "Na Bu" is the corrupted version of "Nia Bu 娘母" (mother)

For example,

"Kan Ni Na Bu" - Kan Lin Nia Bu 姦汝娘母 (f*** your mother)

"Kan Ni Na Beh" - kan Lin Nia Peh 姦汝娘爸 (f*** your mother and father)


A valid point indeed, GZ. Probably its simply a corrupted version

Haha, it seems that while I was editing, you were editing too. I click 'submit' earlier than you, resulting in some of my additions are gone ?
Shantou Skyline (汕头市的天际线)
Posted Image

#14 lifezard

lifezard

  Grand Marshal (Da Sima/Taiwei 大司马/太尉)

 • CHF Grand Historian Award
 • 1,348 posts
 • Location:@?
 • Main Interest in CHF:
  Chinese History

Posted 24 February 2010 - 10:59 AM

I wonder what the Chinese character for Singaporean Hokkien vulgar word "Na Beh/Na Bu" is. I'm not sure what it actually mean.

My guess is that "Na Beh" is the corrupted version of "Nia Peh 娘爸" (mother and father), while "Na Bu" is the corrupted version of "Nia Bu 娘母" (mother)

For example,

"Kan Ni Na Bu" - Kan Lin Nia Bu 姦汝娘母 (f*** your mother)

"Kan Ni Na Beh" - kan Lin Nia Peh 姦汝娘爸 (f*** your mother and father)'na beh' is simply a fast spoken version 'na bu eh' '娘母 eh' : 'your mother 's' itself a short version of the very vulgar term " 干汝XXeh臭XX "

nothing to do with father
plain amateur, here to make mistakes, make a fool of ownself, and hopefully learn something in the process

#15 General_Zhaoyun

General_Zhaoyun

  Grand Valiant General of Imperial Han Army

 • Owner
 • 12,286 posts
 • Gender:Male
 • Location:Singapore (Taiwanese/Singapore Permanent Resident)
 • Interests:Chinese History, Chinese Philosophy and Religion, Chinese languages, Minnan/Taiwanese language, Classical Chinese, General Chinese Culture
 • Languages spoken:Mandarin, Taiwanese (Hokkien), English, German, Singlish
 • Ethnic Groups or Race:Han Chinese (Taiwanese Hoklo)
 • Main Interest in CHF:
  General Chinese Culture
 • Specialisation / Expertise:
  Chinese Language, History and Culture

Posted 24 February 2010 - 11:48 AM

'na beh' is simply a fast spoken version 'na bu eh' '娘母 eh' : 'your mother 's' itself a short version of the very vulgar term " 干汝XXeh臭XX "

nothing to do with father


Good to know that..thanks for the explanation..
Posted ImagePosted Image

"夫君子之行:靜以修身,儉以養德;非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠。" - 諸葛亮

One should seek serenity to cultivate the body, thriftiness to cultivate the morals. If you are not simple and frugal, your ambition will not sparkle. If you are not calm and cool, you will not reach far. - Zhugeliang
1 user(s) are reading this topic

0 members, 1 guests, 0 anonymous users